طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه