طبق اطلاع واصله از ورارت امور خارجه میزان بدهی دولت قرقیزستان تا پایان ماه ژوپن