صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دارای بدهی و چک برگشتی