شرکت در نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی