شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1398