سومین نمایشگاه و همایش انرژی، کسب و کار و سرمایه گذاری نینوی