سومین شور روم تجاری ایران از طریق موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا با اخذ مجوز از ستزمان توسعه تجارت ایران