سمینار آشنایی با طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید