سمینار آسیب شناسی و اصول رایزنی (لابیگری) با شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی