سفر یک هیات تجاری 7 نفره و چند تن از اعضای اتحادیه ملی انجمن بازرگانان ، کارآفرینان و سرمایه گذاران سنگال به ایران