سفر کاردار کشورمان در ماداگاسکار برای سرمایه گذاری بخش خصوص