ریاست مرکز پژوهشهای اتاق ایران در خصوص اعلام فهرست موانع و مشکلات فعالان اقتصادی