رویداد ” کارآفرینان بزرگ ایران چگونه می اندیشیند “