رفع مشکلات ناشی از اجرای مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی