رفع ابهام برخی از بانکها و یکسان سازی نحوه عملکرد آنها