رعایت ممنوعیت موقت تردد به مقصد و عبور از قلمرو اوکراین و مولداوی