راه اندازی مراکز تجاری با محوریت تشکل های تولیدی صادراتی