راهکارهای بلند مدت و میان مدت در رابطه با رونق تولید