رئیس محترم مدرسه کسب و کار” تکاپو” با موضوع برگزاری سومین دوره آموزش عالی” کسب و کارهای خانوادگی”