رئیس محترم مدرسه کسب و کار”تکاپو” با موضوع برگزاری دوره آموزشی”مهارت های رهبری برای مدیران”