دیدار و مذاکره با هیأت تجاری متشکل از 20 شرکت فدراسیون روسیه