دومین نیاز سنجی آماری ملی از فعالان اقتتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار در سراسر کشور