دوره آموزشیD.B.Aبا همکاری دانشکده«تجارت و مالیه»دانشگاه تهران