دوره آموزشی موازین و مقررات امور گمرکی ترانزیت و کنوانسیون تیر در حمل و نقل و لجستیک – فدراسیون حمل و نقل و لجستیک اطلاع رسانی به تشکل ها