دعوت تشکل های اقتصادی برای شرکت در دوره آموزشی بین المللی کمربند- جاده‎