دعوت به نشست مشترک فدراسیون صنعت نفت و بهینه سازی مصرف انرژی