دعوت به حضور در همایش توسعه دانش بنیان انرژی های تجدی پذیر در صنایع کشور و نمایشگاه جانبی آن