دعوتنامه ملاقات با هیات تجاری بلژیکی در تهران و اصفهان