دعوتنامه جلسه روز یکشنبه 5 دی ماه 1400 با حضور رئیس بانک مرکزی – تشکل ها