دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران