دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز…..