در خواست نظرخواهی در خصوص اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات