در خصوص “شکایت فعالان اقتصادی از سه قانون یا مقرره مخل کسب و کارها به ترتیب در حوزه مقررات ارزی، قانون مالیات های ارزش افزوده و مستقیم و مقررات گمرکی” – تشکل ها

در خصوص “شکایت فعالان اقتصادی از سه قانون یا مقرره مخل کسب و کارها به ترتیب در حوزه مقررات ارزی، قانون مالیات های ارزش افزوده و مستقیم و مقررات گمرکی” – تشکل ها

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری