در خصوص دوره بین المللی مهارت های بین المللی کسب و کار مورخ 6 و 7 مهر 1400- مجمع ایران برای فردا