در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مجازی – فدراسیون حمل و نقل و لجستیک