در خصوص اظهار نظر در مورد دستورالعمل ارزیابی مبدا کالا در حوزه اوراسیا – اخذ نظرات تشکل ها