در خصوص ارائه نظرات و نیازسنجی های مربوط به دوره های آموزشی تشکل ها در سال 1400