در خصوص اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده – تشکل ها