در خصوص ابلاغ “تصمیمات سی و ششمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی کشور”