درخواست همکاری جهت تهیه نرخ عوامل موثر در شاخص های تعدیل