درخواست تمدید معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها