درخواست اعلام نظر در خصوص صفر نمدن دو جانبه تعرفه های گمرکی