برگزاری اولین نشست لایو اینستاگرامی آشنایی با بازار عمان مورخ: 99/7/2