درخواست ارسال لیست کالاهای قابل تهاتر میان ایران و کشورهای همسایه ( تشکلها وابسته به اتاق ایران )