درخواست ابطال بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره 99/275036 مورخ 28/8/1399 مبنی بر کاهش زمان تحویل اسناد حمل حواله های ارزی تخصیصی از 8 ماه به 2 ماه