حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص “شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده “