حمایت از ایجاد مراکز تجاری به منظور معرفی محصولات صادراتی ج.ا. ایران به کشورهای همسایه