حضور کارشناسان روابط کار برای حل مشکلات و مشاوره برای اعضای محترم سندیکا روزهای یکشنبه از ساعت 9:30 الی 11:30در سندیکا حضور دارند