حضور هیات بلند پایه روسی در اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه