حضور مدیر عامل ، مدیر بازرگانی و مدیر اجرایی شرکت سهامی پارتنیر کی جی (هایپر مارکت زنجیره ای از کشور قرقیزستان مهمانان اتاق ایران خواهند بود.